Tuesday, 3 May 2016

63 คำศัพท์ขึ้นต้นด้วยตัว L ที่พูดบ่อยในภาษาอังกฤษ

                                63 คำศัพท์ที่พูดบ่อย ขึ้นต้นด้วยตัว L ในภาษาอังกฤษ
            ตัว L เป็นอีกตัวหนึ่งที่อ่านยาก การจะออกเสียง /l/ ให้ถูกต้องเวลาจะออกเสียง ให้เอาลิ้นไปแตะตรงด้านหลังของฟันหน้าด้านบนค่ะ ลิ้นอาจจะแตะออกมาตรงใต้ฟันหน้าด้านบนนิดหน่อย แล้วเปล่งเสียง ล ลิง ออกมา เวลาพูด L ปากของเราเหมือนกับยิ้ม อาจจะเมื่อยปากหรือเบื่อๆ ในตอนแรก แต่ฝึกไปสักพักจะรู้สึกชิน และออกเสียงได้เองตามธรรมชาติ
วิธีฝึก  อ่านให้ผ่านตา  ฟังให้คุ้นหู และพูดตามจนคล่อง 

No comments:

Post a Comment