Sunday, 24 April 2016

Antonyms คำศัพท์ที่มีความหมายตรงกันข้ามในภาษาอังกฤษ Part 2

           Antonyms are words that have opposite meanings. คือคำศัพท์ที่มีความหมายตรงกันข้ามในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เราจำคำศัพท์ต่างๆ ได้เร็วขึ้น สูง กับ ต่ำ  เร็ว กับ ช้า เป็นต้น  ในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นเฉพาะคำคุณศัพท์ Adjective   ซึ่งหวังว่าจะทำให้ท่านจำคำศัพท์ และออกเสียงตามได้ถูกต้อง ถ้ายังไม่ได้ดู Part 1 ตามลิ้งนี้ค่ะ Antonyms Part 1.


No comments:

Post a Comment